Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Thanh Tra thành phố

        Xem với cỡ chữ    

Thanh tra thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn của UBND thành phố Đà Nẵng, có trách nhiệm giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND thành phố, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

I. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

1. Chức năng

Tham mưu giúp Chánh thanh tra thành phố về công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, tài chính phục vụ bảo đảm các hoạt động của cơ quan Thanh tra thành phố, công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, pháp chế, tiếp dân.

2. Nhiệm vụ

2.1 Công tác tham mưu, tổng hợp:

- Tham mưu đề xuất với Chánh Thanh tra thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra năm theo định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra thành phố; tham mưu, đề xuất điều chỉnh, xử lý chồng chéo về kế hoạch thanh tra của Ủy ban nhân dân huyện, quận, các sở, ban, ngành; tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của cơ quan qua từng kỳ;

- Tổng hợp, dự thảo báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về các mặt công tác của cơ quan và ngành Thanh tra thành phố theo quy định;

- Dự thảo các văn bản chỉ đạo trong phạm vi cơ quan, ngành theo yêu cầu của Lãnh đạo Thanh tra thành phố.

2.2 Công tác pháp chế:

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý của ngành Thanh tra; tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật khác theo yêu cầu;

- Kiểm soát về thể thức văn bản trước khi ký ban hành;

 - Tuyên truyền pháp luật theo sự phân công của lãnh đạo Thanh tra thành phố; là đầu mối phối kết hợp với Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động thành phố, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống Thanh tra nhân dân.

2.3 Theo dõi và tham mưu, đề xuất về công tác thi đua khen thưởng.

2.4 Công tác tổ chức cán bộ:

- Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo về công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; sắp xếp bố trí cán bộ, công chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức; thỏa thuận bổ nhiệm Chánh Thanh tra quận, huyện, sở,  ngành;

- Tham mưu, đề xuất giúp Chánh Thanh tra thực hiện quy chế Thanh tra viên, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình Hội đồng xem xét trình Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm thanh tra viên, thanh tra viên chính; quy tắc ứng xử của của cán bộ thanh tra nhằm chống tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức trong ngành; tham mưu thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thanh tra.

2.5 Tham mưu Chánh Thanh tra để trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao; tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trong cơ quan.

2.6 Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ được giao;

2.7 Quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập của CBCC cơ quan; tiến hành xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra và quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

2.8 Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố; quản lý sử dụng xe ô tô của cơ quan bảo đảm theo quy định phục vụ tốt nhiệm vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan;

2.9 Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định;

2.10 Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra thành phố thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và sự phân công của lãnh đạo cơ quan;

2.11 Tổ chức tiếp công dân của cơ quan Thanh tra thành phố theo quy định của pháp luật;

2.12 Triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ; văn hóa công sở; bảo vệ bí mật nhà nước; vì sự tiến bộ của phụ nữ .... của cơ quan;

2.13 Hướng dẫn khách đến làm việc thực hiện theo đúng nội quy của cơ quan; giám sát, kiểm tra, đôn đốc công chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; thực hiện công tác đối nội, đối ngoại; thực hiện công tác quốc phòng của cơ quan;

2.14 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng

1. Chức năng

Giúp Chánh thanh tra thành phố quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Nhiệm vụ

- Phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Xây dựng kế hoạch thanh tra về phòng, chống tham nhũng; tham gia xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm;

- Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với các sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố; tổ chức thực hiện thanh tra, thẩm tra, xác minh khiếu nại, tố cáo các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng khi được Chánh Thanh tra giao;

- Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Nội chính, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;

- Tổng hợp và báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập của các cơ quan trong thành phố (kể cả khối Đảng); tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra, Chủ tịch UBND thành phố và quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cơ quan nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu liệu phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng;

- Phối hợp với với các phòng chức năng sơ kết, tổng kết công tác phòng chống tham nhũng. Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và Thanh tra Chính phủ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

III. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra 1

1. Chức năng

Giúp Chánh Thanh tra thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực và địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa bàn và lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Nhiệm vụ

2.1 Tham mưu giúp Chánh Thanh tra thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cụ thể:

- Hướng dẫn công tác, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thanh tra quận, huyện, sở và cán bộ làm công tác thanh tra của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố theo lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách;

- Phối hợp với các phòng chức năng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp để làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách;

- Giúp lãnh đạo cơ quan xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, Giám đốc sở thuộc địa bàn và lĩnh vực được phân công đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì báo cáo để Chánh Thanh tra kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết lại theo quy định;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc phạm vi lĩnh vực và địa bàn được phân công;

- Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khi được giao theo lĩnh vực và địa bàn được phân công.

2.2 Tham mưu giúp Chánh Thanh tra thực hiện công tác thanh tra hành chính, kinh tế, quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản. Cụ thể như sau:

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng sau khi được phê duyệt;

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố (gọi chung là sở) theo địa bàn và lĩnh vực được phân công;

- Thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập và các cơ quan đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Phối hợp với phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra tham mưu cho lãnh đạo cơ quan yêu cầu Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận thanh tra trong phạm vi quản lý của sở, Ủy ban nhân dân huyện, quận khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc phạm vi và địa bàn được phân công phụ trách; trường hợp Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận không đồng ý thì đề xuất Chánh Thanh tra thành phố quyết định thanh tra.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính, kinh tế, tài chính, quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản đối với Thanh tra quận, huyện, sở và cán bộ làm công tác thanh tra của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố theo địa bàn và lĩnh vực được phân công;

- Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng theo lĩnh vực được phân công.

3. Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện thanh tra lại khi được phân công.

4. Phối hợp với Văn phòng và các phòng chuyên môn xây dựng chương trình công tác liên quan đến nhiệm vụ của phòng; tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của phòng theo quy định; tham gia xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan liên quan đến nhiệm vụ được giao.

5. Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và sự phân công của lãnh đạo cơ quan.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

* Địa bàn, đơn vị phân công phụ trách.

- Khối quận, huyện: quận Sơn Trà; quận Ngũ Hành Sơn

- Khối sở, ngành: Sở Tài chính, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất.

- Các đơn vị sự nghiệp: Quỹ đầu tư phát triển thành phố.

- Các doanh nghiệp: Công ty TNHH HTV Thẩm định giá và dịch vụ tài chính, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng.

 

IV. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra 2

1. Chức năng

Giúp Chánh Thanh tra thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực và địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa bàn và lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Nhiệm vụ

2.1 Tham mưu giúp Chánh Thanh tra thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cụ thể:

- Hướng dẫn công tác, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thanh tra quận, huyện, sở và cán bộ làm công tác thanh tra của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố theo lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách;

- Phối hợp với các phòng chức năng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp để làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách;

- Giúp lãnh đạo cơ quan xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, Giám đốc sở thuộc địa bàn và lĩnh vực được phân công đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì báo cáo để Chánh Thanh tra kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết lại theo quy định;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc phạm vi lĩnh vực và địa bàn được phân công;

- Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khi được giao theo lĩnh vực và địa bàn được phân công.

2.2 Tham mưu giúp Chánh Thanh tra thực hiện công tác thanh tra hành chính, kinh tế, quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản. Cụ thể như sau:

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng sau khi được phê duyệt;

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố (gọi chung là sở) theo địa bàn và lĩnh vực được phân công;

- Thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập và các cơ quan đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Phối hợp với phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra tham mưu cho lãnh đạo cơ quan yêu cầu Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận thanh tra trong phạm vi quản lý của sở, Ủy ban nhân dân huyện, quận khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc phạm vi và địa bàn được phân công phụ trách; trường hợp Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận không đồng ý thì đề xuất Chánh Thanh tra thành phố quyết định thanh tra.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính, kinh tế, tài chính, quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản đối với Thanh tra quận, huyện, sở và cán bộ làm công tác thanh tra của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố theo địa bàn và lĩnh vực được phân công;

- Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng theo lĩnh vực được phân công.

3. Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện thanh tra lại khi được phân công.

4. Phối hợp với Văn phòng và các phòng chuyên môn xây dựng chương trình công tác liên quan đến nhiệm vụ của phòng; tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của phòng theo quy định; tham gia xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan liên quan đến nhiệm vụ được giao.

5. Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và sự phân công của lãnh đạo cơ quan.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

*. Địa bàn, đơn vị phân công phụ trách.

- Khối quận, huyện: quận Hải Châu, quận Cẩm Lệ, quận Liên Chiểu

- Khối sở, ngành: Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Ngoại vụ, Ban quản lý Khu công nghệ cao, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

- Các đơn vị sự nghiệp: Viện Nghiên cứu, phát triển kinh tế, xã hội thành phố, Liên minh HTX thành phố.

- Các doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố, Công ty Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Đà Nẵng.

 

V. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra 3

1. Chức năng

Giúp Chánh Thanh tra thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực và địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa bàn và lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Nhiệm vụ

2.1 Tham mưu giúp Chánh Thanh tra thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cụ thể:

- Hướng dẫn công tác, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thanh tra quận, huyện, sở và cán bộ làm công tác thanh tra của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố theo lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách;

- Phối hợp với các phòng chức năng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp để làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách;

- Giúp lãnh đạo cơ quan xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, Giám đốc sở thuộc địa bàn và lĩnh vực được phân công đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì báo cáo để Chánh Thanh tra kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết lại theo quy định;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc phạm vi lĩnh vực và địa bàn được phân công;

- Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khi được giao theo lĩnh vực và địa bàn được phân công.

2.2 Tham mưu giúp Chánh Thanh tra thực hiện công tác thanh tra hành chính, kinh tế, quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản. Cụ thể như sau:

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng sau khi được phê duyệt;

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố (gọi chung là sở) theo địa bàn và lĩnh vực được phân công;

- Thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập và các cơ quan đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Phối hợp với phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra tham mưu cho lãnh đạo cơ quan yêu cầu Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận thanh tra trong phạm vi quản lý của sở, Ủy ban nhân dân huyện, quận khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc phạm vi và địa bàn được phân công phụ trách; trường hợp Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận không đồng ý thì đề xuất Chánh Thanh tra thành phố quyết định thanh tra.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính, kinh tế, tài chính, quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản đối với Thanh tra quận, huyện, sở và cán bộ làm công tác thanh tra của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố theo địa bàn và lĩnh vực được phân công;

- Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng theo lĩnh vực được phân công.

3. Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện thanh tra lại khi được phân công.

4. Phối hợp với Văn phòng và các phòng chuyên môn xây dựng chương trình công tác liên quan đến nhiệm vụ của phòng; tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của phòng theo quy định; tham gia xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan liên quan đến nhiệm vụ được giao.

5. Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và sự phân công của lãnh đạo cơ quan.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

*. Địa bàn, đơn vị phân công phụ trách.

- Khối quận, huyện: quận Thanh Khê, huyện Hòa Vang

- Khối sở, ngành: Sở kế hoạch và đầu tư, Sở Giao thông, vận tải, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và truyền thông.

- Các đơn vị sự nghiệp: Đài Phát thanh và truyền hình Đà Nẵng.

- Các doanh nghiệp: Công ty TNHH HTV Nhà xuất bản tổng hợp, Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng.

 

VI. Chức năng, nhiệm vụ của phong giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

1. Chức năng

Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra có chức năng giúp Chánh Thanh tra thành phố giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra thành phố; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do đoàn thanh tra của Thanh tra thành phố soạn thảo; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra thành phố và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm trình Chánh Thanh phê duyệt; tham gia xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm;

- Giúp Chánh Thanh tra thành phố giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra thành phố; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do đoàn thanh tra của Thanh tra thành phố soạn thảo;

- Giúp lãnh đạo cơ quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra thành phố và của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

- Giúp lãnh đạo cơ quan kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra huyện, quận khi cần thiết;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ tham mưu cho lãnh đạo cơ quan tổ chức thanh tra lại vụ việc đã được Giám đốc sở kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao; thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, Chánh thanh tra sở, Chánh Thanh tra huyện, quận kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận thanh tra trong phạm vi quản lý của sở, Ủy ban nhân dân huyện, quận khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận không đồng ý thì đề xuất Chánh Thanh tra thành phố ra quyết định thanh tra và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của phòng theo quy định; tham gia xây dựng báo cáo của cơ quan liên quan đến nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện quyền kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

           

Hình ảnh hoạt động

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 3 2 4 2 0 1 6
Hôm nay: 4100
Hôm qua: 16771
Tháng này: 199453
Tổng cộng: 0003242016